Home / คิดดี มีสุข(ทั้งหมด…คลิก) / ลองคุณไม่เหลือเงินสักบาท ไม่มี อ ะ ไ ร ติดตัวเลย จะเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างๆคุณสักกี่คนกัน

ลองคุณไม่เหลือเงินสักบาท ไม่มี อ ะ ไ ร ติดตัวเลย จะเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างๆคุณสักกี่คนกัน

Loading...

ลองคุณไม่เหลือเงินสักบาท ไม่มี อ ะ ไ ร ติดตัวเลย จะเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างๆคุณสักกี่คนกัน

สำหรับเพื่อนที่ไม่ แ ท้ เรียกว่ามิตรเทียม นั่นหมายความว่า เพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่ แ ย่ พาเราไปในทางที่ เ สื่ อ ม ล ง ทำให้ชีวิตของเราต่ำลงไปอีก

และในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียม มาดูกันว่า คนรอบข้างของคุณเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่

ความแตกต่างระหว่าง มิตรแท้กับมิตรเทียม หลายคนเคยเจอสำหรับในทางพ ร ะพุทธศาสนา จะกล่ าวถึงเรื่องเพื่อนไว้ดั ง นี้

เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชักจูงและคอยพูดสนับสนุนให้เราไปในทิศทางที่ดี จะนำพาเราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่น เ ดื อ ด ร้ อ น ไม่ ย ก ย อ ป อ ปั้ น

4 มิตรแท้ บุคคลที่น่า ย ก ย่ อ ง

1 มิตรมีความรักใคร่

ได้แก่ เพื่อนป ร ะเภทสห าย มีลั กษณะสำคัญ 4 ประการคือ ทุ กข์ ทุ กข์ ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน สุข สุข ด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน โต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน

หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติ เ ตี ย น เพื่อนของเรา ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูด จ า ชี้ แ จ งให้เข้าใจ ซึ่งกันและกัน เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสี ยห าย รับรองคนพูดส ร รเสริญเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุน

Loading...

2 มิต ร ร่วมสุขร่วม ทุ กข์

เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูล บ อ ก ความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผยความลับ ของตน แ ก่ เพื่อน ถ้าความลับนั้นมีจุดอ่อน หรือปมด้อยก็ช่วยกันแ ก่ไข

และ เป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปิดความลับของเพื่อน ไม่ให้ผู้อื่นรู้ ไม่ละทิ้งยามวิบัติ เมื่อเวลาที่เพื่อน ต ก ทุ กข์ได้ย ากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง แม้ ชี วิ ต ก็อาจสละแทนได้

3 มิตรมี อุ ป ก า ร ะ

คอยคุ้มครอง ป้ อ ง กันเพื่อนของตน ทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ และเพื่อนก็พึ่งได้ ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท ป้ อ ง กัน ท รั พ ย์

สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท เมื่อมี ภั ย เป็นที่พึ่งพำนักได้ เมื่อมีธุระ ช่วย อ อ ก ท รั พ ย์ ให้เกินกว่าที่ อ อ ก ป า ก แม้แต่ชีวิตเรายังสละได้

4 มิ ต ร แ น ะ นำประโยชน์

เพื่อนที่คอยแน ะนำ แต่ในทางที่ดี มีลั กษณะเหมือนครู ห้ามไม่ให้ทำชั่ ว แน ะนำให้ทำแต่ความดี ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ บ อ ก ไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู้หรือ ปั ญ ญ า

4 มิตรเทียม เพื่อนที่พา ล่ ม จ ม

1 คนชักชวนในทาง ฉิ บ ห าย

คบเพื่อนเพื่อ อ า ศั ย เพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสนุกเพลิดเพลิน ชักชวนให้ดื่มน้ำ เ ม า อันเป็นที่ตั้งแห่งความ ป ร ะ ม า ท ชักชวนเที่ยวกลางคืน ชักชวนให้มัว เ ม า ในการเล่น ชักชวนเล่นการ พ นั น

Loading...

2 คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย พูด คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูด

อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนอง การ พ ย ากรณ์ ทำตัวเป็นผู้รอบรู้

สงเค ร าะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ อ อ ก ปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่ง เพราะมีความ เ ดื อ ด ร้ อ น บางอย่าง ก็บ่าย เ บี่ ย ง แ บ่ ง รับแบ่ง สู้

3 คน ป อ ก ล อ ก

คนประเภทนี้ ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วย คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นคนเสี ยให้น้อย แต่คิดเอาให้ได้มาก มีภั ยเห็นแ ก่ ตัวไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปัญญ าแล้ว จึงมาแกล้งแสดงตัวเป็นมิตร เป็นคนคบเพื่อนเ พ ร าะเห็น แ ก่ ประโยชน์ของตัว

4 คนหัว ป ร ะ จ บ

เป็นคนที่คอย ต า ม ใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตนนั้นทำตัวเป็นผู้ ต า ม เพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง จะทำชั่วก็เออ ออ จะทำดีก็เออ ออ ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลัง นิ น ท าเพื่อน

เห็น แ บ บ นี้แล้ว เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเรา มีกี่คนกันนะ ที่เป็นมิตรแท้กับเราจริงๆ

Loading...

Loading...

Comments

comments