Home / มีธรรมะ นำสุข(ทั้งหมด…คลิก) / ส ว ดบท อิติปิโส ก่อนนอนช่ ว ยคุ้มครองใ ห้แค ล้วคลาด

ส ว ดบท อิติปิโส ก่อนนอนช่ ว ยคุ้มครองใ ห้แค ล้วคลาด

Loading...

ส ว ดบท อิติปิโส ก่อนนอนช่ ว ยคุ้มครองใ ห้แค ล้วคลาด

บทส วดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศั กดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มครอง ให้แคล้ วคลาดรอดปล อดภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ แนะนำว่าให้ส วดใ นคืนนี้เลย เพราะใ นคืนนี้เป็นคืนมงคล ส ว ดแล้วจะช่วยให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ปกปั ก รั กษ า

หากท่านใดเร่งรีบ หรือไม่มีเวลาที่จะส วดม นต์ในค่ำคืนนี้ ใ ห้เก็บบทส วดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้ส วดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้ จะช่วยให้สงบจิ ตสงบใจ การส วดม นต์จะทำให้จิ ตใจของเราไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อา รมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความเชื่อตั้งแต่สมัยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อดภั ยทุ กๆสิ่งไป

บทส วดม นต์ อิติปิโส ส วดก่อนนอน

บทสว ดม นต์อิติปิโส คำบู ช าพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

Loading...

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ ๓ จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

๑ พุ ทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ ระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุ ษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

๒ ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พ ระธรรมอันพ ระผู้มีพ ระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

๓ สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

Loading...

พ ระส งฆ์สาวกของพ ระผู้มีพ ระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ด้วยอา นุภาพของพ ระค าถา จะช่ วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตตา มหาคา ถาล าภยศ การค้าการขายดี เมื่อยกคาถาขึ้นส วดอำนาจพ ระพุ ทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้ส วดมีพ ลั งอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ ขอจงพบโชคลาภ เงิ นทอง ความสุข ความเจริญ ให้ปรากฏแก่คนที่ส วดบทนี้ และคนที่เก็บบทส วดนี้ให้ทุ กคนอื่นได้ด้วยเถิด

Loading...

Comments

comments