กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดยไอเอ็ม เจแปน จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพมหานคร โตเกียว กรุงเทพฯ

นายสุชาติ กล่าวว่า ในเดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80000 เยน หรือประมาณ 22200 บาท และ ไอเอ็ม เจแปน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600000 เยน หรือประมาณ 167000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม6 หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ไม่จำกัดสาขาวิชา

ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง

สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

ไม่มีความประพฤติเสียหาย

ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า Technical Intern

ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือ พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

สายตาปกติ

สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่

1 ใบสมัครสอบคัดเลือก

2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3 บัตรประจำตัวประชาชน

4 ทะเบียนบ้าน

5 หลักฐานการศึกษา

6 หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร เพศชาย

7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่

1 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

2 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ถึง 13 ธันวาคม 2562

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสมัครในครั้งนี้ศูนย์สอบจะอยู่ที่ จังหวัด ขอนแก่น และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ ไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2