คุณรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า น ก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

คุณรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า น ก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

การอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง

ล่วงเกิน บิดา-ม  า ร ด า 

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ง ศั ก  ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร

จะด้วย ก า  ยว า จ า ใ จ ก็  ดี

ขอได้โปรด  อโหสิก   ร  ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตาม

มาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ   อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่

ผ่  า น มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน

บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส  า ร สมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก

ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก  ร  ร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะช า  ติ ใ ด ภ  พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก  ร  ร มให้ ขอ ถ  อ น ความ พ ย า บ  า ท

ความอ า ฆ  าตและคำส  า ป แ ช่งในทุกชาติ

ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของ

เจ้าก  ร   ร ม  น  า ย เ   ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้

อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา  ผู  ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่  ศั ต  รู

แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี