Home / คิดดี มีสุข(ทั้งหมด…คลิก)

คิดดี มีสุข(ทั้งหมด…คลิก)

เวลาจะคบ ใ ค ร ทั้งที ต้องหาดีๆ ไม่ใช่คนที่เห็นเราดีด้วยยิ่งทำร้ ายเรา อย่ าใช้แค่หั วใ จเลือกรัก แต่จงใช้ ส ม อ ง ไตร่ ต ร อ งด้วย

เวลาจะคบ ใ ค ร ทั้งที ต้องหาดีๆ ไม่ใช่คนที่เห็นเรา …

Read More »