กรมควบคุมโ ร ค เผย 3 วิธีป้องกัน ไ ว รั ส โคโรนา 2019

กรมควบคุมโ ร ค เผย 3 วิธีป้องกัน ไ ว รั ส โคโรนา 2019

กรมควบคุมได้แนะวิธีป้องกัน ไ วรั  ส โคโรนา 2019 ด้วยขั้นตอนง่ า ยๆ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ล้าง เลี่ยง ลด ทำยังไงไปดูกัน

1 ล้างมือ

ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือ หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู

ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

affaliate-2

2 เลี่ยง การติดโ ร ค

เลี่ยง การสัมผัสผู้ป่ ว ยที่มีอาการหวัด

เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ร ะ บ า ดโดยไม่จำเป็น

(ถ้าเ ลี่ ย งไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)

affaliate-2

3 ลด การแพร่กระจายเ ชื้ อ

ลด ระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมนุมชน

ลด กิจก ร ร มที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก

ลด การแพร่กระจายเ ชื้ อ  เจ็ บป่ ว ย ให้หยุดเรียน หยุดงาน

affaliate-2

ที่มา : กรมควบคุมโ ร ค

affaliate-2