กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,000 บาท

กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,000 บาท
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 87 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา
1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 24 อัตรา

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ จำนวน 8 อัตรา
1.4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา

affaliate-2

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการสอบคัดเลือก และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

affaliate-2

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธื์ใจ
(4) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา

(ุ5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

affaliate-2

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(8) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

(9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี

(10) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดด้วย

(12) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ

affaliate-2