คนที่มีวาสนาดี บ า ร มี สูง อ่ า น เพียง 1 นาที ถือเป็นกำไรให้กับชีวิต คนที่เลื่อนผ่านถือว่าข า ด ทุนมากๆ

คนที่มีวาสนาดี บ า ร มี สูง อ่ า น เพียง 1 นาที ถือเป็นกำไรให้กับชีวิต คนที่เลื่อนผ่านถือว่าข า ด ทุนมากๆ

1 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพร าะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

2 การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 จำไว้ว่า ความทุ กข์และ ความเจ็ บป ว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำ ส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

4 อาร มณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำ ร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำ ร้ า ย คนอื่นเสมอส่วนอาร มณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

5 วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิ จั ยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

affaliate-2

6 ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโก ร ธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิ ตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

7 ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงรักตัวเอง ให้เจอ เพร าะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

8  การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา พ้นทุ กข์ตลอดกาลแต่มันจะทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

affaliate-2

9 การ แก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

10 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคร าะห์ใจ ตัวเอง

11 ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆสุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิห าริย์ ให้ชีวิต

12 ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

affaliate-2

13 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่ว ยเป็นตัวอย่างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15 ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาส าหั สสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

16 อย่าถือโท ษ โกร ธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต ชะต าเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมี ด มากรี ดใ จ

16 เ ก ลี ย ด เขา เราทุ กข์ เมตต าเขา เราสุขเอง

17 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18 ความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นเรื่อง อัศจรรย์

19 โปรดสั งเก ตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ กข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติ ก ร ร ม ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

21 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้ าต า ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้ าต าไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดี ตร าบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอดไป

affaliate-2