ครม.ไฟเขียว ปรับลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง เหลือ 1%

ครม.ไฟเขียว ปรับลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง เหลือ 1%

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนนายจ้างและลูกจ้าง ออกไป 3 เดือน ลดผลกระทบโควิด พร้อมปรับลดการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้าง เหลือ 1% เป็นเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. …. เป็นมาตรการช่วยเหลือ เพื่อลดค่าครองชีพของผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยให้ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างออกไป 3 เดือน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในส่วนของลูกจ้าง โดยให้ปรับลดการจ่ายเงินสมทบจาก 4% ลงเหลือ 1% เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ จากก่อนหน้านี้ที่ให้ปรับลดการจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างจาก 5% เหลือ 4%

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว มีดังนี้ 1.ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ดังนี้ ค่าจ้างงวดเดือน มี.ค.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63, ค่าจ้างงวดเดือน เม.ย.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 และค่าจ้างงวดเดือน พ.ค.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงเงินนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63

2.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาตรา 39 วรรคสาม ดังนี้ เงินสมทบงวดเดือน มี.ค.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 ก.ค.63, เงินสมทบงวดเดือน เม.ย.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 และเงินสมทบงวดเดือน พ.ค.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 ก.ย.63.

affaliate-2

affaliate-2