ชีวิ ต ต ก ต่ำ พบเจอปั ญ ห า จะมี 3 บุญใหญ่ ช่ ว ยคุณให้หลุดพ้นจากเรื่อง เ เ ย่ ๆ ในชีวิต ให้พลิกกลับมาดีอีกครั้ง

ชีวิ ต ต ก ต่ำ พบเจอปั ญ ห า จะมี 3 บุญใหญ่ ช่ ว ยคุณให้หลุดพ้นจากเรื่อง เ เ ย่ ๆ ในชีวิต ให้พลิกกลับมาดีอีกครั้ง

ชีวิ ต ต ก ต่ำ พบเจอปั ญ ห า จะมี 3 บุญใหญ่ ช่ ว ยคุณให้หลุดพ้นจากเรื่อง เ เ ย่ ๆ ในชีวิต

ให้พลิกกลับมาดีอีกครั้ง ในช่วงที่ผล ก ร ร ม ไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลี ย วแลช่ว ย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้น ที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ไปได้

3 บุญใหญ่ที่อย ากจะให้เร่งทำ หากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคู ณ บุญที่หนึ่ง คือ บุญของตนเอง ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนา

ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด

คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอ ง ทานไม่มีเงิน ก็อภั ยทานเอา เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิ ตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

ผ ลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ ศีล แม้จะอดต ๅย จะลำบ ากแค่ไหนอย่ าผิดศีล ต้องอ ด ท น อ ด ก ลั้น อย่ าเพิ่มวิ ก ฤตให้ตัวเอง เราต้อง ซ่อม และ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แ ก้ไข ในสิ่งผิด

ภาวนานั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิ ตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เสียไปแล้วช่างมัน

affaliate-2

ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที บุญที่สอง คือ บุญจากการกตัญญู พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้

ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เรา มีจิตวิญญๅณเป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้นยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่าน อย่ างดีที่สุดเท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มี ภั ย

วันที่เดืoดร้oนอย่ างแสนสๅหัส บุญนี้จะพาหลุดวงล้อม ก ร ร ม แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเท ว ด าคอยคุ้มครอง

หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เคยช่วยเหลือย ามเราลำบ าก อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลัง จงทำ จงตอบแทนเขา แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน

affaliate-2

คือสิ่งที่เราร อ ด มาได้ ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด บุญที่สาม บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิ ก ร ร ม

และขออโหสิ ก ร ร ม บ่วง ก ร ร ม ที่รัดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญ

คือ เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด อย่ าได้มี เ ว ร ก ร ร ม ต่อกัน เริ่มที่เราต้องให้อภั ย ให้อโหสิก รรมก่อน ปลดเชื อ ก ฝั่งเรา

affaliate-2

แล้วไปขออโหสิ ก ร ร ม มีทั้งมีชีวิต เป็นวิ ญ ญ ๅณ อ าฆ ๅตต ามล้ างต ามผ ล ๅญ ที่มีชีวิตคือ คน สรร พ สั ต ว์ ทั้งหลายที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวาร หรือแม้แต่พ่อแม่เรา ที่บางครั้งท่านเผล ท่านสร้าง ก ร ร ม กับเรา

มันฝังในจิ  ตของเรา บุญและก ร ร มนั้นบันทึกในจิ ต เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อน ก ร ร มไม่ได้ ให้อโหสิก ร รมทุกวันเถิด

เพร าะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย หลายคนที่ทุ กข์ ท ร ม าน เขารอการปลดปล่อยจากเรา เช่นกัน เราต้องขออโหสิ ก ร ร ม เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ด้วย ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน

3 บุญใหญ่ที่แน ะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลาปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วย ก ร ร ม ดีของเรา ขอให้พิจ า ร ณ าด้วยสติ ด้วยปัญ ญ า ด้วยภูมิธรรม ระเบียงบุญ

affaliate-2