ช่ว ยได้เย อะเลย เอาเท้าแช่ในเก ลือ ผลที่ได้น่าอัศจ ร ร ย์

ช่ว ยได้เย อะเลย เอาเท้าแช่ในเก ลือ ผลที่ได้น่าอัศจ ร ร ย์

การแช่เท้าในน้ําเก ลื อนี้กล า ยเป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่กำลังเป็นที่พูดถึง และให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้เลย หล า ยคนได้ลองทำต ามแล้ว บอ กเลยว่าดีต่อสุขภาพร่างกายของเราจริงๆ อีกทั้งยังผ่อนคล า ยจากอา กา รเมื่อ ยล้าจากการยืนนานๆได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยเก ลื อ

1. ช่ วยดึงสิ่งที่ตกค้างในร่างกายออ ก

2. ช่ว ยดึงพลังงานลบที่เกิดจากอารมณ์ออ ก

affaliate-2

3. ช่ วยดึงประจุพลังงานลบ ซึ่งเป็นพลังงานไม่ดี ออ กจากร่างกาย

4. หลังจากที่ดึงพลังงานลบออ กจากร่างกายแล้วเราก็ใช้วิ ธีกา ร รั ก ษ าได้ต ามปกติ ทั้งนี้วิ ธีการนี้จะเป็นการช่วยดึงพลังงานลบออ กจากร่างกาย ก่อนกา ร รั ก ษ า ทำให้รั ก ษ าได้ง่ายขึ้น

5. เมื่อแช่เท้าด้วยเก ลื อ บ่อ ยๆ ร่างกายจึงไม่มีพลั งงานล บที่ก่อโ ร คหลงเห ลื ออ ยู่อีก และนี่เองจึงทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น

affaliate-2

วิ ธีการแ ช่เท้ าด้วยเก ลื อ

1. นำกะละมังขนาดที่สามารถวางเท้าแช่ได้-ใส่น้ำลงไปให้ท่ ว มต าตุ่ มจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำธ ร ร มดาก็ได้

2. ใส่เก ลื อทะเล (ที่เป็นเก ลื อแบบเม็ ด) ลงไปประมาณ 1 กำมือ

3. เอาเท้าเห ยี ยบเก ลื อที่ยังไม่ละ ล าย

affaliate-2

4. ทำจิตใจให้สงบ หรือเปิดเพลงบ ร ร เลงเบาๆ นั่งอ ยู่ประมาณ 15-20 นาที

5. หลังจากนั้นให้ล้างเท้าด้วยน้ำเปล่า

การแช่เท้าด้วยเก ลื อนั้นคนปกติ สามารถทำได้ทำอาทิ ตย์ละครั้ง ส่วนคนป่ ว ย ทำได้ทุกวันก่อนนอน หากผู้ใดที่ธาตุในร่างกายไม่สมดุล มีอา กา รหนาว สั่น ให้ใช้น้ำอุ่นในการแช่เท้า สำหรับคนที่ร้อนก็ให้ใช้น้ำเย็นแช่ค่ะ

การแ ช่เท้าเป็นวิ ธีปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอ ดกัน มาอย่างย าวนาน ต ามหลักทฤ ษ ฎีการแ พ ท ย์ทางเลือ กสาขา Reflexology โดยมีความเ ชื่ อ กันว่าเท้า มีจุดสัมผั ส ซึ่งมีความสั มพั นธ์กับการทำงานของอ วัย วะต่างๆ

ทั่วทั้งร่างกาย เพราะฉะนั้นวิ ธีกรการผ่อ นคลา ย ด้วยก ารแ ช่เท้าลงในน้ำร้ อ น จึงเป็นหนึ่งในวิ ธีที่จะช่วยกระตุ้นจุดสัม ผัสเหล่ านี้ด้วยพลังงานค วา มร้อน

ทั้งนี้การแช่เท้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำเก ลื อหรือน้ำอุ่นหรื อไม่ก็ต าม ยังมีข้อ ดีอีกหล า ยอย่า งดังนี้

1. ลดอา กา รป ว ดบ ว มที่เท้ าแล้ว

2. ลดอา กา รป ว ดท้อง

3. กระตุ้นความต้านทานของร่างกาย

4. ช่วยให้ร ะบ บย่อ ยอาหารทำงานดีขึ้น

5. ป้องกันอา กา รมือเท้าเย็นโดยเฉพาะในช่วงฤดูห นา ว

6. ลดอา กา รอักเส บของจมูกและลำคอ

7. ช่วยให้อา กา รป ว ดหัวหรือป ว ดประจำเดื อ นลดลง

8. ลดอา กา รคั่ งของเ ลื อ ดที่ส่วนอื่นๆ

9. ทำให้นอนหลับง่ายตลอ ดคืน เป็นต้น

affaliate-2