ด ว ง เนื้ อคู่พาร ว ย รักแท้ จ ะช่ว ยหนุ นนำชีวิ ตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กั นแล ะกั น ขอ งค นเกิ ดทั้ง 7 วั น

ด ว ง เนื้ อคู่พาร ว ย รักแท้ จ ะช่ว ยหนุ นนำชีวิ ตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กั นแล ะกั น ขอ งค นเกิ ดทั้ง 7 วั น

ความจริงแล้ววันเกิดไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสุขของชีวิตคู่ เท่ากับความเข้าอกเข้าใจและการเสีຍสละ แต่ถึงกระนั้น ก็คำ ทำ น ายความรัก โดย คุณครูแ ห ม่ ม ร หั สจักรวาล ห ม อดูสุดฮอต ได้เปิด

ด ว งเนื้อคู่ ของคนอีกทั้ง 7 วัน ต ามหลักของโหราศาสตร์ ดังนี้ คนกำเนิดวันไหนคบกันแล้วดี หนุนนำด ว ง ให้เป็นคนมั่งคั่ง ทรัพย์สินไหลมาเทมา ถ้าเกิดต้องการรู้ รีบไปเ ช็ กกันเ ล ย

คนที่เกิดวันจันทร์

นิ สั ยคนเกิดวันจันทร์  เป็นคนที่มีเ ส น่ห์ ใครพบเห็นก็ต้องชอบ พูดจาดีอ่อนหวาน นอบน้อมถ่อมตน เชื่ อคนง่ายจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีเมตต ามีจิตใจอ่อนไหวง่าย ต ามใจเพื่อนฝูง

ไม่คอยขั ดใจใคร แต่ลึกในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง ชอบบริการผู้อื่น รักญาติแต่พึ่งญาติไม่ค่อยได้พึ่งได้แต่เพื่อนฝูง จึงชอบผู้ชายที่ป ก ป้ อ งตัวเองได้ ควรมีคนที่ป ก ป้ อ งให้ความรักความสำคัญ

จึงเหมาะกับ คนที่เกิดวันพุธ เพร าะจะเป็นคนช่างคิด ช่างพูดช่างเจรจาพูดจาอ่อนหวาน รู้จักเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างได้เป็นอย่ างดี

affaliate-2

เป็นคนให้ความสำคัญกับความรัก ถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่ มเทให้จ นหมดใจ ยอมให้ครอบครัวมีความสุขทุกอย่ าง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันพุธ  หลอมรวมกันได้เป็นอย่ างดี สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันได้ตลอดเวลา คนวันจันทร์เป็นคนธ าตุดิน แข็งไปก็ต้องการ คนเกิดวันพุธ ธ าตุน้ำ

มาเพื่อให้อ่อนขึ้น การเพาะปลูกก็เช่นกันจะทำไม่ได้เ ล ยถ้าข าดน้ำที่ให้ความชุ่มชื่นกับพื้นดิน เมื่อรวมตัวกันแล้วก็สามารถส่งผ ลให้เกิดความส ม ดุ ล เมื่อรวมตัวกันแล้ว ทำให้กล้าที่จะมุ่งหน้ าทำสิ่งต่ าง จ นประสบความสำเร็จได้

ดั งนั้ นคู่ของคนวันจันทร์กับคนวันพุธ จึงเป็นเป็นความสดชื่น เต็มไปด้วยพลังของความสุข ให้กระชุ่มกระชวย ตลอดเวลา

affaliate-2

คนที่เกิดวันอังคาร

นิ สั ยคนเกิดวันอังคาร  ธ าตุลม พูดตรงไปตรงมา ข ว า น ผ่ า ซ า ก เอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยยอมใคร ป ากไวใครต่อป ากต่อคำด้วยไม่ค่อยได้ ใจร้อนออกจะบู๊ลุย กล้าได้กล้าเสีຍ ทำอะไรรีบ ร้อนรนอย ากให้เสร็จเร็ว ด้วยความดื้ อไม่ค่อยจะยอมใคร ต้องหาคนที่ยอมตัวเอง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันศุกร์  เพร าะคนเกิดวันศุกร์ ธ าตุน้ำ เป็นคนอ่อนหวาน ชอบช่วยคน พูดจาตรงไปตรงมา มีนิ สั ยน่ารักมีหน้าต ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมที่จะรับฟังปัญห าของคนเกิดวันอังคารได้ดี เนื่องจากเป็นคนที่มีความรู้สึกขี้น้อยใจเหมือนกัน คนเกิดวันอังคารก็มีปมในใจเหมือนคนรอบตัว หรือพ่อแม่ไม่รัก

ส่วนคนเกิดวันศุกร์ ก็มีเ รื่ อ งทุ กข์ใจเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนรอบข้างแต่ก็ต้องเก็บไว้ในใจ เมื่อมาเจอกันต่ างคนก็ต่ างมีเ รื่ อ งปรับทุ กข์กัน จึงเข้าใจกันได้เป็นอย่ างดี คนเกิดวันศุกร์พอเจอคนวันอังคารก็จะไม่เถียงว่าไงก็ว่าต ามกัน

อาจจะดูลำบ ากใจกันบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการอยู่ร่วมกันอาจต้องฟั น ฝ่ า อุปสรร คและสิ่งที่เข้ามาด้วยความหนักแน่น ไม่ใช่หวั่นไหวต ามกระแสน้ำ วันศุกร์ หรือหวั่นไหวต ามแรงลม วันอังคาร เมื่อไหร่ก็ต ามที่คู่นี้หันหน้ าเข้าหากันด้วยเ ห ตุและผ ลละก็

affaliate-2

น้ำต าลเรียกพี่กันเ ล ยทีเดียว ถือว่าเป็นคู่ที่ค้ำจุนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่ างดี ในย ามที่มีปัญห าและต้องการความช่ว ยเหลือ อาการที่ดูเหมือนไม่จริงจังข าดเป้าหมายของคนวันอังคารจะห ายไปและจะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน

คนที่เกิดวันศุกร์

นิ สั ยคนเกิดวันศุกร์  เป็นคนขี้ใจ น้อยแสนงอน พูดจาดีมีเ ส น่ห์ ชอบห่วงกังวลกับคนรอบข้าง โ ก ร ธง่ายห ายเร็ว ชอบหาเ รื่ อ งให้ตัวเองทุ กข์ใจอยู่เป็นประจำ อ่อนหวานรักสวยรักงาม ชอบช่ว ยคน พูดจาตรงไปตรงมา

มีนิ สั ยน่ารักชอบการค้นคว้าคือชอบหาความจริง ขี้สงสัยไม่หยุดจ นกว่าจะห ายข้องใจ เรียกว่า ขี้ร ะแ ว ง ก็ว่าได้ ใจ น้อยโดยไร้เ ห ตุ ผ ล ไม่ค่อยยอมฟังเ ห ตุ ผ ลดื้ อ ดั น ทุ รั ง ไปต าม อ าร มณ์ จึงต้องหาคนขรึม

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันอาทิตย์  เป็นคนม าดข รึ ม ท่าทางสุขุมนุ่มลึกไม่ว่าชายหรือหญิง มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว ชอบช่ว ยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ชอบช่ว ยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้าง

จะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นระบบระเบียบมีแบบมีแผน พอที่จะสยบคนวันศุกร์ได้ เพร าะจะมีการชักชวนกันให้เกิดผลประโยชน์ซึ่งคนวันศุกร์แอบชอบเ รื่ อ งเงินทองอยู่บ้างคนสองคนที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการปรับตัวอย่ างแน่นอน

ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จ ทั้งคนวันศุกร์ธ าตุน้ำและคนวันอาทิตย์ธ าตุ ไ ฟ จะรวมตัวกันประคับประคอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมาก

เหมือนกับน้ำคอยดับไ ฟ ไ ฟก็คอยก ร ะตุ้นน้ำให้เกิดเป็นผ ลประโยชน์และโชคลาภ ไม่อยู่นิ่งเฉยไปวัน แบบไม่เกิดประโยชน์

คนที่เกิดวันเส า ร์

นิ สั ยคนเกิดวันเส า ร์  มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว มีความอ ด ท น สูงเ ด็ ดเ ดี่ ย ว ชอบอยู่เหนือคนอื่นมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนแท้ไม่ค่อยมี หูเบาเชื่ อคนง่าย มักห ว า ด ร ะ แ ว ง บางครั้งบ้ าบิ่นโผงผางแบบข ว า น ผ่ า ซ า ก มีเหลี่ยมนั ก เ ล ง

ของคนอื่นไม่เอาของตัวเองก็ไม่ให้ใคร ออกจะเป็นคนดื้ อรั้ น เอาแต่ใจตัวเองสักหน่อย ใจกว้าง ไม่ค่อยแคร์ใคร หยิ่งท ร ะ นงในตัวเองมาก พกพาความมุทะลุมามากมาย ไม่ยุ่งกับใครก่อนเพียงแต่คนอื่นอย่ างมายุ่งเท่านั้นเอง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันพุธ  เพร าะคนเกิดวันพุธจะมีวาทศิลป์ ในการพูด ชอบเจรจา พูดจาเอาตัวรอดได้ พูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างได้เป็นอย่ างดี

เป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเท จึงมักพูดโน้มน้าวคนเกิดวันเส า ร์ให้ทำอะไรให้เกิดผลประโยชน์ได้

คนเกิดวันเส า ร์ธ าตุไ ฟ กับ วันพุธธ าตุน้ำ จึงเป็นอีกคู่ที่ที่ถ่ายเทพลังให้เกิดความส ม ดุ ลย์ทางธรรมชาติ น้ำก็จะช่ว ยทำให้ความร้อนจากไ ฟลดลง คนสองคนที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการปรับตัวอย่ างแน่นอน

ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จ และบังเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งคนวันเส า ร์ธาตุไ ฟและคนวันพุธธ าตุน้ำ จะรวมตัวกันประคับประคอง ช่ว ยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมากที่เดียว

คนที่เกิดวันอาทิตย์

นิ สั ยคนเกิดวันอาทิตย์  เป็นคนที่ชอบช่ว ยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ชอบช่ว ยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนพ้อง เป็นคนที่รักเพื่อนมาก ซื่อสั ต ย์และจริงใจถึงไหนถึงกัน ทำอะไรรวดเร็ว

และใจร้ อ น ขี้ ง อ น ขี้ น้อยใจ โ ก ร ธ ง่าย ห ายง่าย คิดแล้วอย ากทำเ ล ย ตั ดสินใจเร็ว ข าดความละเอียดอ่อน รักคนง่าย เวลารักแล้วทุ่มเทสุด จิ ตสุดใจ เนื้อคู่ก็จะรูปร่างสันทัด เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดในวันพฤหัส  เนื่องจากคนที่เกิดวันพฤหัส ถูกสร้างให้เป็นผู้นำมากกว่าผู้ต าม ชอบช่ว ยคนอื่น ซึ่งจะมีอุปนิ สั ยคล้ายกัน มีปัญญ าพอตัวเข้มแข็งในหลักการ

ยึดความซื่อสั ต ย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะควบคุม คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ใจร้อนให้เย็นลง เป็นคู่มิตรที่เสริมกัน เมื่อรวมตัวกันทั้งคู่ก็จะอยู่ด้วยกันได้เพร าะได้รับโอกาสดี

คนเกิดวันพฤหัสจะสามารถควบคุมความร้อนแรงของคนวันอาทิตย์ให้อยู่ในอารมณ์ที่เยือกเย็น และสงบได้มากกว่า เป็นลั ก ษ ณ ะของการครองคู่ของวันพฤหัสธ าตุดินกับวันอาทิตย์ธาตุไ ฟ ข้อดีคือเ รื่ อ งของความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้เกิดความส ม ดุ ลและมีความอุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่าสุดท้ายเข้ากันได้ดีมากที่สุด

คนที่เกิดวันพุธ

นิ สั ยคนเกิดวันพุธ  เป็นคนง่าย สบาย มีวาทศิลป์ ในการพูด ชอบเจรจา พูดจาเอาตัวรอดได้ เรียนพอใช้ แต่ม ารย าทงาม นิ สั ยดี มีน้ำใจกับผู้อื่นแต่ต้องมีผลประโยชน์ด้วย เป็นนักขายชั้นยอด

พูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างได้เป็นอย่ างดี เป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเท ชอบช่วยคนอื่น เวลาดีก็ดีใจห ายเวลาร้ า ย ก็ร้ า ย น่าดู

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันเส า ร์  เพร าะเป็นดาวใหญ่มักเป็นคนมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว มีความอ ด ท นสูงเ ด็ ดเ ดี่ ย ว กล้าได้กล้าเสีຍ ดั งนั้ นจึงไม่คบกับใครนาน

เรียกว่าเจอปุ๊บรักปั๊บชอบคนผิวขาวและเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำ ทำอะไรต้องนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อมารวมตัวกันกับคนเกิดวันพุธ ก็จะปรับตัวเข้าหากัน

คนเกิดวันพุธธ าตุน้ำ กับ วันเส า ร์ธ าตุไ ฟ เป็นคู่ที่ค่อนข้างลงตัว เหมือนกับว่าเมื่อคนหนึ่งเป็นไ ฟ อีกคนก็ต้องเป็นน้ำคอยดับไ ฟ และอีกคนเป็นน้ำ อีกคนเป็นไ ฟที่คอยก ร ะตุ้นให้คนธ าตุน้ำ

ที่เป็นคนเรื่อย สบาย ให้เกิดความก ร ะตือรื อร้ น มีไ ฟและมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นได้ เป็นการถ่ายเทพลังให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รวมตัวกันประคับประคอง ช่ว ยเหลือเกื้อกูลให้เกิดผลประโยชน์กันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมาก

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

นิ สั ยคนเกิดวันพฤหัสบดี  มีลั ก ษ ณ ะเป็นธ าตุดินแข็ง ขี้โ ม โ ห โ ก ร ธง่ายห ายเร็ว เ รื่ อ งมากเ รื่ อ งเยอะ เวลาโ ก ร ธมักแสดงออกทางคำพูดแรง ชอบช่ว ยคนอื่นจ นบางครั้งแทบไม่มีเวลาของตัวเองช่ว ย

คนที่มาปรับทุ กข์บางครั้งรู้ตัวว่าไม่สามารถช่ว ยเหลือเขาได้แต่ก็พย าย ามหาทางช่ว ย มีปัญญ าพอตัวเข้มแข็งในหลักการยึดความซื่อสั ต ย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันจันทร์  เพร าะคนเกิดวันจันทร์ พูดจาดีอ่อนหวาน นอบน้อมถ่อมตน มีเ ส น่ห์ ใครพบเห็นก็ต้องชอบ ไม่ค่อยขั ดใจใคร เก็บความรู้สึกเก่ง แต่ลึก

ในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง ชอบบริการผู้อื่น มีม ารย าท ผิวพรรณดีขาวเหลือง เป็นคนละเอียดรอบคอบ คนวันพฤหัส ธาตุดิน กับ คนวันจันทร์ธ าตุดินอ่อน

ความสัมพันธ์ของคนธ าตุดินทั้งคู่ ก็จะเต็มไปด้วยการทำอะไรแบบมีระบบ มีความรักที่มั่นคงจริงจังและจริงใจแต่ไม่ค่อยแสดงออก ไม่โรแมนติก หรือแม้แต่ตอนเริ่มต้นอาจเป็นแ ค่เพื่อนแล้วค่อยเลื่อนสถานะไปต ามลำดับ

เรียกว่าเห็นOกเห็นใจกันเพร าะต้องฟั นฝ่ าอุปสรร คหลายอย่ างมาด้วยกัน แต่เมื่อรักกันแล้วจะไม่มีวันที่จะหวั่นไหว สั่นคลอนได้อีกเ ล ย เพียงแต่บางครั้งก็ต้องปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่าปกติ ต่ างคนต่ างเรียนรู้ที่จะแ ก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง

affaliate-2