ทำบุญต ามวันเกิด เ ส ริ ม ด ว ง สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เ ส ริ ม สิริมงคลชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทอง โชคลาภ

ทำบุญต ามวันเกิด เ ส ริ ม ด ว ง สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เ ส ริ ม สิริมงคลชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทอง โชคลาภ

การทำบุญและการสะเด าะเ ค ร า ะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่ว ยส่งเสริมและเ ส ริ มสร้างในเรื่องของดว งชะต าให้กับตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภั ย อั น ต ร า ย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริ ม ด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอกทุกคนกัน

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือการบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญ าติ ไม่มีที่อยู่

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งดอกมะลิ 1 พวง ถ้าได้ดอกบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริ ม ด ว ง ชะต า เพิ่มพูนมหาเ ส น่ห์ ศัตรูก็จะแ พ้พ่ ายไปในที่สุด และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแ บ่งบุญเช่นกันค่ะ ส าธุ

affaliate-2

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันอังคาร

ดว งดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแ ก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเว ช ภั ณฑ์ต่ างๆ เครื่องบรรเทา

สิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขนมอร่อย กล้วยทอดเผือกทอด พร้อมกับดอกแคขาวหรือดอกดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ในเรื่องของการลดอุปสรร คและการสะเ ด าะเ ค ร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ ส าธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริ มด ว งด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบค าย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ

affaliate-2

ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและดอกกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวย

ลดอุปสรร ค์และสะเด าะเ ค ร าะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล งดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ ส า ธุ

ดว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแ ก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่ าง ๆ

ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอกแคขาวหรือดอกดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

affaliate-2

ลดอุปสรร ค์และสะเด าะเ ค ร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขั ดล า ภ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแ บ่ งบุญเช่นกันค่ะ ส า ธุ

ดว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแ ก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรร คต่ าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วข้าวพร้อมน มและดอกกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจาก ศั ต รู

ลดอุปสรร ค์และสะเด าะเ ค ร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่ าซักรวม ถือเป็นการขั ดลา ภยิ่งนัก และแชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ดว งสำหรับผู้ที่เกิด วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบี ย ด ควรแ ก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางน าคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหลายสี ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ลดอุปสรร ค์และสะเด าะเคร าะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด  วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมันมะพร้าว ทำบุญต่อด ว งชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอกถึง การสว่างไสวของชีวิต

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่ างๆ พร้อมดอกไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี

การลดอุปสรรคและการสะเด าะเ ค ร าะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ  ต่ า และละเว้นไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่ านั้นควร

ปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว ซั่ ว เพร าะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เส ริ มบารมีเรื่องการแบ่ งบุญเช่นกันค่ะ ส าธุ

affaliate-2