ทำแล้ว ดี ม า ก ๆ หมั่นกรวดน้ำให้เ ท ว ด าประจำตัว แล้วชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ หมดเ ค ร า ะห์ หมด โ ศ ก

ทำแล้ว ดี ม า ก ๆ หมั่นกรวดน้ำให้เ ท ว ด าประจำตัว แล้วชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ หมดเ ค ร า ะห์ หมด โ ศ ก

ทำแล้ว ดี ม า ก ๆ หมั่นกรวดน้ำให้เ ท ว ด า ประจำตัว แล้วชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ หมดเ ค ร า ะห์ หมด โ ศ ก สำหรับใครคนไหนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลย รู้สึกว่าชีวิตนั้นเจอแต่อุปสรรคและปัญห า ไม่รู้จะหาทางออกอย่ างไร ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไร ช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าติ ดขั ดไปหมด อย ากให้ล อ งทำแ บ บนี้ดู

กรวดน้ำให้แก่เท ว ด าประจำตัว ทำสิ่งนี้แล้วจะดีกับตัวเรา ทำแล้วจะสบายใจ ช่วยให้มีกำลังใจดีๆในการดำรงชีวิต สำหรับใครที่อย ากจะมีชีวิตใหม่ อาจจะมีชีวิตดีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง ก็อย ากให้ทำต าม

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวนี้ แน ะนำให้ทำหลังตักบาตร หลังทำบุญ หลังถวายสังฆทาน หรือจะเป็นหลังการสวดมนต์ภาวนาที่บ้านก็ได้ จะช่วยแ ก้ไขปัญห าชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือ เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด ไหว้โดยนำมือทั้งสองข้างพนมแล้วจรดระหว่างคิ้ว ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ าน

affaliate-2

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เท ว ด าทั้งหลายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พ ย าน ขออานิสงค์ผ ลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ ให้เรากล่ าวชื่อ นามสกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเท ว ด าทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์ ให้กล่ าวเรื่องที่ประสบปัญห า เรื่องที่ลำบ ากใจและเป็นทุ กข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

affaliate-2

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผ ลบุญดังกล่ าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บั ดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หม ายเ ห ตุ การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอ ธิ ษ ฐ านจิ 9 สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้

การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ขอบคุณที่มา สะติมา สุขะเมทะติ

affaliate-2

affaliate-2