ท้าวเวสสุวรรณ ผู้มั่งคั่ง แผ่อำน า จ บ า ร มี ยิ่งใหญ่ไพศาล สุดยอด พ ร ะค า ถ า หากใครคิดร้ า ย ใส่ตัว จะ แ พ้ ภั ยตนเอง สิ่งนั้นจะย้อนกลับทันที

ท้าวเวสสุวรรณ ผู้มั่งคั่ง แผ่อำน า จ บ า ร มี ยิ่งใหญ่ไพศาล สุดยอด พ ร ะค า ถ า หากใครคิดร้ า ย ใส่ตัว จะ แ พ้ ภั ยตนเอง สิ่งนั้นจะย้อนกลับทันที

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวเวสสุวัน หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเ ว ร ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก ท้าวไพ ส พ เป็นอธิบดีแห่งอ สู ร หรือเจ้าแห่งภู ต wี ปี ศ า จทั้งหลาย

โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจ ตุโลกบ า ลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอ สู ร รา ก ษ ส และภู ต wี ปีศ า จเป็นบริวา ร

พ ระค าถ าของสมเด็จพระพุทธกัสสป

ได้เผยแพร่โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์

ท้าวเวสสุวรรณ ท่านให้มา ท่านบอกว่าให้ส วดมนต์ไหว้ทุกคืน ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพ ระองค์

อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของคาถาบทนี้นั่นเอง

affaliate-2

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินาศสันติ

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โร ค ทั้งหลาย วินาศสัน

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรก เป็นการกล่าวค าถ า เพื่อปกป้องและรักษ าตนเอง ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน

เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กิน แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีกินเข้าไปมันก็จะสลายไปในตัวเอง

affaliate-2

อีกบทหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

ทั้งสามค าถ าบทนี้ ให้ส่งพร้อมกันเลย ท่านบอ กว่าโสดแล้วศั ต รูจะแ พ้ภั ย และพิน า ศไปเอง

สำหรับบทหลังศั ต รูทำอะไรไม่ได้ จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลางนะ ทำล า ยโ ร ค

affaliate-2

ไอ้ทำลายโร คนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้าวที่เราจะฉัน เสกซะหมด และคนอื่นกินก็เป็นย าไปหมด

ให้เป็นย าสำหรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าใครต้องการจะให้เรารักษ า

ต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา 3 ดอกนะ ธูป 5 เทียน 1 เล่ม เส กน้ำมนต์ เสกอะไรให้กินก็ได้ นั่งทำก็ได้ นอนทำก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌาน เป็นฌานในก รรมฐานภายในตัวเสร็จ อย่าลืมนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาะก็ได้ ผลเท่ากัน

เป็นฌ าน ซึ่งเชื่อกันว่า เสกข้าว เสกน้ำ สิ่งไม่ดีสล าย ศั ต รูพิน า ศ และ รักษ าโร ค ภั ย หลังจากส วดเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เช้าๆ ก่อนออกจากบ้าน ขอให้ท่านกรวดน้ำ แล้วท่องตามนี้ กรวดน้ำ อุทิศ ส่วน กุศล

บทกรวดน้ำแบบสั้น อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิด บทกรวดน้ำให้เจ้าก รรมนายเว ร

ข้าพเจ้า บอกชื่อเรา ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้าก ร ร มนายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ

ชาติใดก็ตามภพใดก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิก รรมให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก รรมนายเว รทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

หลังจากนั้นเราก็ทำการกรวดน้ำ ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วสบายใจ ทำแล้วจะมีคนคอยปกปักรักษ า คอยคุ้มครองตัวเรา

affaliate-2