ธนาคาร! พักชำระสินเชื่อรถยนต์ ช่วยลดภาระ ฝ่าวิกฤติ COVID -19

< ธนาคาร! พักชำระสินเชื่อรถยนต์ ช่วยลดภาระ ฝ่าวิกฤติ COVID -19

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เพจ จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สส สมุทรสาคร เขต3 พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พักชำระสินเชื่อรถยนต์ ช่วยลดภาระช่วง CO VID โดยธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง 7แห่ง ออกมาตรการเพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่ต้องเผชิญกับ วิกฤติ CO VID ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนี้

ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

1 ธนาคารกรุงศรีฯ ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด แล้วแต่กรณี

affaliate-2

2 ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มีค 63

3 ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้รายย่อย

ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

affaliate-2

ลดภาระการผ่อนชำระ

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดค่าธรรมเนียม

affaliate-2

4 ธนาคารธนชาต สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

1 ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน Skip Payment และหรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

2 ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน เงื่อนไข

สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น CO VID ภัยแล้ง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ Hire Purchase Reschedule

ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563

5 โตโยต้า ลีสซิ่ง โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด

19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6 ธนาคารเกียรตินาคิน พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน ผู้ที่ต้องการพักชำระหนี้สามารถติดต่อได้กับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์

ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

affaliate-2