บทสวดมนต์ ตอนเช้า แบบสั้นๆพร้อมคำแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ ตอนเช้า แบบสั้นๆพร้อมคำแผ่เมตตา

ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า

การสวดมนต์ตอนเช้าเรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า

ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ระยะเวลาที่ใช้

ประมาณ 10-15 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที

เริ่มต้น

กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

affaliate-2

บทสวดมนต์ : นมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ : พุทธานุสสติ

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
 • วิชชาจะระณะสัมปันโน,
 • สุขโต โลกะวิทู,
 • อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,
 • สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
 • พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

บทสวดมนต์ : สรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

 • องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสั น ด า น
 • ตัดมูลกิเลศมาร บ่ มิหม่นมิหมองมัว
 • หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
 • ราคี บ่ พันพัว สุวคนธกำจร
 • องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
 • โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
 • ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
 • ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
 • พร้อมเบ็ญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
 • เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
 • กำจัดน้ำใจหยาบ สัน ด า น บาปแห่งชายหญิง
 • สั ต ว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
 • ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
 • สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ : ธัมมานุสสติ

affaliate-2

 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
 • สันทิฏฐิโก,
 • อกาลิโก,
 • เอหิปัสสิโก,
 • โอปะนะยิโก,
 • ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ่ติ

บทสวดมนต์: สรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ

 • ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
 • ดุจดวงประทีปชัชวาล
 • แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสั ต ว์ สัน ด า น
 • สว่างกระจ่างใจมล
 • ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
 • และเก้ากับทั้งนฤพาน
 • สมญาโลกอุดรพิ ส ด า ร อันลึกโอฬาร
 • พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
 • อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
 • ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
 • คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
 • ยังโลกอุดรโดยตรง
 • ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
 • ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

บทสวดมนต์: สังฆานุสสติ

 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,
 • เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,
 • ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย,
 • อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

บทสวดมนต์: สรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

 • สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
 • แต่องค์สมเด็จภควันต์
 • เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
 • ระงับและดับทุกข์ภัย
 • โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
 • สะอาดและปราศมัวหมอง
 • เหินห่างทางข้าศึกปอง บ่ มิลำพอง
 • ด้วยกายและวาจาใจ
 • เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
 • และเกิดพิบูลย์พูนผล
 • สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
 • อเนกจะนับเหลือตรา
 • ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
 • นุคุณประดุจรำพัน
 • ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
 • อุดมดิเรกนิรัตศัย
 • จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
 • จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสั ต ว์

affaliate-2

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เ บี ย ด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

affaliate-2