ผู้เฒ่าผู้แก่ บ อ กแนะนำ “ขับไล่สิ่งอัปมงคล ด้วยเกลือ” ทำเถอะปีละครั้งล้ า งเรื่องร้ า ยให้กลายเป็น ดี

ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ แนะนำบอกมา “ขับไล่สิ่งอัปมงคล ด้วยเกลือ” ทำเถอะปีละครั้ง ล้ า งเรื่องร้ า ย ให้กลาย เป็นดี

วั น นี้ เรามีเรื่องราว เกี่ยวกับความเชื่อ ม าฝาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ขั บ ไ ล่ สิ่งอั ป มงคล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ อะไรนั้นม า ดู กั น

เ ชื่ อได้ว่า วิถีชีวิต ของคนไทยเรา แต่แต่ครั้งโบราณผูกพันธ์ กับความเชื่อหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ เรื่องอาถ ร รพ์ วันนี้เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ ของเกลือ มาบอกกัน ซึ่งสมัยโบราณได้บ อ ก ว่ า เกลือ สามารถข จั ด สิ่งอั ป มงคล และ สิ่งชั่ ว ร้ า ยได้

ค น โบราณ เรียกว่า โดนลมเพลมพัด สามารถการล้ า ง อ า ถรรพ์ สามารถนำมาใช้เพื่อกำจั ด ภั ยได้ ภัยที่ว่าคือ ภั ยจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาทิ อาการหนาวๆ ร้อนๆ ครั่นเนื้อ ครั่นตัวคล้ายจะเป็นไ ข้ ซึ่งมิว่าจะเป็น เกลือ เม็ดหรือเกลือป่น เพื่อแสดงถึงการ ดู ดโ ช ค และป้องกันสิ่งชั่ วร้ า ย

ค ว า ม เ ชื่ อ เกี่ยวกับเกลือนี้ มีว่าเกลือสามารถขจัด สิ่งอั ป ม ง คลได้ ในสมัยโบราณหาก มีการไปงานศ พ เมื่อกลับมาถึงบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือ ที่ทางเข้าบ้านเ สี ย ก่อนจึงค่อยก้าวเท้า เข้าบ้าน หรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆ ละลายน้ำร้อน เสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดา

affaliate-2

ต อ น นี้ เราจะได้เกลือ เข้มข้น เค็มๆ ในน้ำอุ่น จากนั้นอาบน้ำ ให้สะอาด เมื่ออาบเสร็จแล้ว นำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราด ให้ทั่วตั้งแต่ศี ร ษ ะ จรดปลายเท้า จากนั้นทิ้งไว้ สามถึงห้านาที แล้วจึงล้างออกให้สะอาด จะอาบสบู่ และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้ สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์ อีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดี

ศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งนำเกลือมาใช้ให้เกิด ประโยชน์คือ การนำเกลือ มาช่วยขับไล่ สิ่ ง อั ป ม ง ค ล

บ้ า น เรือนใด มีปั ญ ห า มากๆ มีแต่เรื่อง หรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสอง รถยนต์มือสองต้องการล้างอ าถรรพ์ไ ม่ ดี เหล่านั้น ก็โดยการนำเกลือเม็ดมามากๆ หน่อย ผสมกับเศษสตางค์กี่บาทก็ได้ เมื่อผสมกันแล้ว จึงไปโปรยหว่านให้ทั่วบ้าน หรือทั่วรถยนต์ ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืน จึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ในห่อผ้าขาว นำไปไว้วัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่

affaliate-2

อ ย่ า ง ไ ร ก็ตามความเชื่อ เกี่ยวกับเกลือ ถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ ดึ ง ดู ดทรัพย์โชคดี เข้าบ้านได้ และยังปัดเป่าสิ่ง ชั่ ว ร้ า ยได้ คนจีน ถือว่าเกลือนั้นแก้ฮวงจุ้ยไ ม่ ดีได้ เช่นถ้า ฮวงจุ้ย ห้องน้ำไ ม่ ดีก็จะวางชาม เกลือไว้ในห้องน้ำ ในครัวควร มีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้ จะช่วยดู ดซั บ เ ชื้ อโ ร ค และความชื้น จะช่วยให้คนใน บ้านแข็งแรง ไม่ค่อยเ จ็ บ ไ ข้ ได้ป่ ว ย

affaliate-2