พูดดีเป็นศรีแก่ ป า ก 6 ปีนักษัตรนี้ ป า กพาร ว ย พูดแล้วได้เ งิ น ได้ทอง มั่งคั่ง มั่งมี ผู้ คนนับ ห น้ าถือ ต า หมดห นี้สิน

พูดดีเป็นศรีแก่ ป า ก 6 ปีนักษัตรนี้ ป า กพาร ว ย พูดแล้วได้เ งิ น ได้ทอง มั่งคั่ง มั่งมี ผู้ คนนับ ห น้ าถือ ต า หมดห นี้สิน

พูดดีเป็นศรีแก่ ป า ก 6 ปีนักษัตรนี้ ป า กพาร ว ย พูดแล้วได้เ งิ น ได้ทอง มั่งคั่ง มั่ง ผู้ คนนับ ห น้ าถือ ต า หมดห นี้สิน

สำห รับ เ รื่ อง ดว ง เป็นเรื่องความเ ชื่ อ ส่วนบุคคล โด ยต ามความเชื่ อ นั้นของหลักโหราศ าสตร์ ได้เ ผ ย 6 ปีนักษัตรต่ อไปที่

กำลังจะเป็น คนโชคดีไม่ว่าจะเป็นใน เ รื่ องของการเงิน งานครอบครัว ความรัก สิ่งเหล่านี้จะดีม า กๆ ม าดูกันเล ยค่ะ

คนที่เกิดปีระกา

ค น ที่เกิด ในปีระกาในช่วง ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ า ชีวิตยังไ ม่ค่อยปรับตัวดีขึ้นสักเท่าไหร่ ห ยิ บจั บอะไรไป ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเ ห ลว ทิ้งไว้

หรือแต่ภาระห นี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แ ต่ ท ว่ า ดว งของคุณ ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว จนติดอันดับ 1 ของผู้ที่ปลดห นี้สิน ในช่วงนี้

affaliate-2

ใ ห้ รอเตรียมพบกับข่ า วดีได้เลย การทำมาค้าข า ยของคุณ จากที่อยู่ในช่วงฝื ดเ คื อง การเงิน มาตลอดนั้น ก็จะทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอน

ว่าการงานของคุณ จะประสบความสำเร็จไหลลื่นดีมาก ทุ ก อย่ างเป็นไปได้สวย ห า กคุณอ่ า นแล้วดีก็ แ ช ร์เ ก็ บ ไว้นะ ขอให้โชคดีมีชัย ต ามคำทำน า ย ด้วยเ ท อ ญ ส า ธุ

คนที่เกิดปีวอก

สำห รั บผู้ ที่เกิดในปีนักษัตร วอก ช่วงที่ผ่านมาจะต้อง ทุ กข์ท น ท รมาน กับ การทำงานอย่ างมากๆ เหนื่ อ ยเหลือเกิน กับ การหาเงินมาแล้ว ก็ใช้ไม่พอ จนบางครั้งถึงกับต้อง อ ดมื้ อกินมื้อ

เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แน่นอนว่า ดว งของคน กำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว จากคนมีห นี้มีสิน ก็จะได้ปลดห นี้ จากการที่คนมันขยัน

affaliate-2

หาทำมาหากินอย่ างสุจริต โ ช คชั ย ช่ว ยนำพา ดว งชะต าของคุณ ไป ในช่วงดว งดาว ที่มีความเจริญ มั่ งคั่ ง ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบ ความสำเร็จ

คนที่เกิดปีกุน

สำหรั บค นที่ เกิดปีกุน อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าขั้น การปลดห นี้สิน ห าแต่ว่า ควรจะต้องเหนื่ อ ย สักหน่อยกับเรื่องปัญห า การทำมา ค้ า ข า ย

แต่ก็บ อ กไว้เลยว่ า ยั ง ไ งดว งของคุณ ก็จะได้ปลดห นี้ อย่ างแน่น อ น ห า กแต่คุณ ต้องขยันทำมาหากิน ด้วยความซื่อ สั ต ย์สุจ ริ ต

affaliate-2

มี โ อกาส การ ก อ บโกยเงิน ใ นช่วงเดือนหน้า จะทำให้คุณได้ รับทรัพย์แบบไม่ทันค า ดคิด ค า ดฝั นกัน เลยทีเดียว

และแน่นอนว่าด ว งการเงินของคุณ

ในปีนี้จะสดใส ทำอะไรก็จะดีไปหมด อ่า นแล้วดีแ ช ร์เก็บไว้นะคะ ข อให้โชคดี มีชัยต าม คำ ทำ น าย ด้วยเ ท อ ญ ขอให้เป็นจ ริ ง ส า ธุ

คนที่เกิดปีฉลู

สำหรับปี นักษัตร ฉลู ช่วงที่ผ่านมาคุณ เป็นทุ กข์ ท นท ร มาน กับ การหาเงินมากไป ห ามาได้เท่าไห ร่ ก็หมดไปเท่านั้ น อี กทั้งยังต้อง

มาถูกใจในเรื่องของ ความรัก ความสัมพันธ์ แ ต่ ไม่นานมันก็จะผ่านไป คุ ณไม่ต้องไปสนใจ

กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณเ ล ย ดว งของคุณหลังจากผ่ านพ้ น คนที่ทิ้ งคุณ ไปแล้วนั้น จะหมดทุ กข์หมดโ ศ ก

แบบปลิ ด ทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่องทุกปัญห าต่ างๆ จะหมดไป

ใ นช่วงนี้ให้ ทำบุญ ม าก ๆ หาทำต ามที่บ อ กแล้วนั้น ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็น ของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็กๆ ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี

แล้วผลบุญของ ความซื่ อสั ต ย์ ที่คุณได้สร้างไว้จะประทานพร ให้ชีวิตคุณสุขสบายชั่ วโค ต ร ถ้าอ่ า นแล้วดีให้แ ช ร์เก็บไว้ ข อให้โชคดี

มีชัย ต ามคำ ทำ น า ย สาธุ เป็นจ ริ ง เ ถิ ด

จ า กคนไ ม่ มีเงินเก็ บ ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย ดว งของคุณ นอกจากจะได้ ปลดห นี้แล้ว ภายในเดือนหน้ า ก็ยังมีเกณฑ์ ได้รับโช ค เ สี่ ยงท า ย กับเขาบ้าง เล็กน้อยๆ

หากคุณอย าก มีรายได้ เพิ่มมากขึ้น ในช่วงนี้คนจะต้องลงทุนมีกิจก า ร เป็นของตัวเองบ้างลงแรงสักหน่อย บ อ กเลยว่า

เป็นเดือนของคุณจ ริ ง ๆ ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ ห า กอ่ า นแล้วดี แ ช ร์ เ ก็บไว้นะคะ ข อให้โชคดีมีชัย

ต า มคำทำน า ย ด้วย เ ท อ ญ ส า ธุ ส า ธุ

คนที่เกิดปีขาล

ค น ปีขาล ถึงแม้ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ของคนที่เกิด ปีนักษัตรขาล นั้นเป็นช่วงขาลงก็ต าม มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แ ล ะแน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่ างเหมือนป ร ะ ทุ

เข้ามาแบบหลายทางเหลือเกิน แ ต่ ก็นะมันก็จะผ่านไปในวันนี้แหละ ภ า ระหนี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วง ไม่เกินกลางปีนี้ เล็กๆน้อยๆ ก็จะหมดไป

ในสิ้นเดือนนี้ มีโอกาสถู ก สลากใหญ่ เต็มๆด้วย ถ้ า คุ ณอ่ า นแล้วดี แ ช ร์เ ก็ บไว้นะ ข อให้โชคดี มีชัย ต า มคำทำน า ย สา ธุ ข อเป็นจ ริ งด้ ว ย ส า ธุ

คนที่เกิดปีมะโรง

ใ น ช่วงเดือนนี้ ก็คง ไม่พ้นปีมะโรง หลังจากเจอกับอุปส ร รค ปัญห ามานานปีเต็ม ทั้งในเรื่องการเงินที่ไม่สมปรารถนา ทั้งในเรื่อง การงาน ที่เจอคนที่ประสงค์ร้า ย ในเรื่องปีที่ ผ่ านมานี้นั้น

มันจะผ่านไปหลังผ่านพ้นช่วงวันที่ 31 พฤษภาคมเป็นต้นไป ดว งของคุณ จะประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจั บอะไร เป็นการเป็นงาน ดีเลิศ ประเสริฐศรี อย่ างแน่นอน ยิ่งการเงิน

แล้วนั้น บ อ กเลยว่าจะได้จั บเงินแสนร้อยเ ป อร์เซ็นต์ ถ้ าท่านอ่ า นแล้วดี ใ ห้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้ โชคดี มีชัยต ามคำทำน า ย ส า ธุ ขอให้เป็น จ ริ ง

affaliate-2