สพฐ. ประกาศ ด่วนที่สุด เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้านักเรียน ม.1-ม.4 ทั่วประเทศ

สพฐ. ประกาศ ด่วนที่สุด เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้านักเรียน ม.1-ม.4 ทั่วประเทศ

18 มีนาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ.04006/ ว1150  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง “การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”  ไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

 

โดยอ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการดังต่อไปนี้

affaliate-2

1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2563

2.ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

3.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในกรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

4.ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัยมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน  2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงาน

affaliate-2

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

affaliate-2

affaliate-2