สิทธิ์ลูกจ้ า งต้องรู้ หากถูกกักตัวตรวจ โควิด-19 ลางานยังได้ค่าจ้ า ง

สิทธิ์ลูกจ้ า งต้องรู้ หากถูกกักตัวตรวจ โควิด-19 ลางานยังได้ค่าจ้ า ง

Q : ถ้าถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ COVID-19 จะยังได้รับค่าจ้างจากนายจ้างปกติไหม?

A : หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 และต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน โดยใช้สิทธิวันลาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ลาป่ ว ย ลาพักร้อน หรือลากิจ และยังจะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่ ว ย

Q : ถ้าใช้สิทธิวันลาตามกฎหมายครบแล้ว ต้องทำอย่างไร?

A : ถ้าลูกจ้างใช้สิทธิลาที่มีอยู่และลาป่ ว ยจนครบ 30 วันแล้ว รวมถึงผู้ประกันตนตาม ม.39 (ประกันตนเองแม้ไม่ใช่ลูกจ้าง) มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมกรณีข า ดรายได้ โดยจะได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างจริง ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน

affaliate-2

ที่มา : https://bit.ly/2vgVFCc /  FB : จิปาถะ

affaliate-2

affaliate-2