หมดเ ว ร หมด ก ร ร ม หมด ทุ ก ข์ ห ม ด โ ศ ก เ ผ ย 5 สถานที่ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์มาก ที่คนมี ห นี้ มีสิน ต้องไป ดี ม า ก ๆ

หมดเ ว ร หมด ก ร ร ม หมด ทุ ก ข์ ห ม ด โ ศ ก เ ผ ย 5 สถานที่ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์มาก ที่คนมี ห นี้ มีสิน ต้องไป ดี ม า ก ๆ

หากท่านใดมีก ร ร มเรื่องห นี้สิน ใช้ห นี้เท่าไห ร่ก็ไม่หมด มีห นี้เดิมๆ เป็น 10 ถึง 20 ปีก็ไม่หมด ขอแน ะนำให้ท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้ขอพร โดยเรามี 5 สถานที่ศั กดิ์สิ ทธิ์มาฝากเพื่อน ๆ

ใครที่อย ากปลดห นี้ควรหาโอกาสไปทำบุญเ ส ริ มดว ง การเงินสักครั้งในชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นสิริมงคลกับชีวิตให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย จะมีที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกั นเ ล ย

1 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีเสียงเล่ าลือกันมาช้านานว่า สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช ท่านทรงมีพระเมตต าต่อประชาชนที่ เป็นห นี้ เพร าะในอดีตเราเคยเป็นห นี้ประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวOกของ ลูกห นี้ หากไปขอพรจึงมักจะสมหวัง แต่คุณจะต้องเป็นคนมีความซื่ อ สั ต ย์ เป็นห นี้เพร าะทำมาหากิน ไม่ใช่เพราะไปค ดโ ก งเงินเขามา

2 หลวงพ่อป ากแดง วัดพราหมณี ตำบลส าริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หลวงพ่อป ากแดง พระพุทธรูปศั กดิ์สิ ทธิ์แห่งเมืองนครนายก ที่นักเ สี่ ย งโชคทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่ างดี เชื่ อกันว่าหากใครได้ไปขอพรหลวงพ่อป ากแดงเรื่องการทำมาหากินมักจะสมหวัง ร่ำรวย ปลดห นี้กันได้เกือบทุกราย บางคนก็กลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัว

affaliate-2

3 หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระพุทธรูปนามมงคลนี้เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยกล่าวว่า หลวงพ่อเงินไหลมาเทมานี้บั น ด าลลาภได้มากนัก เพร าะเงินที่นำมาสร้างนี้ก็มาจากเงินที่ประชาชนศ รั ท ธ าหลั่งไหลมาทำบุญ

ถือเป็นการชำร ะห นี้สงฆ์ แถมยังมีเรื่องเล่ าว่าคนเป็นห นี้นับสิบล้าน ไปตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ านขอปลดห นี้ ไม่น่าเชื่ อว่าภายในเวลา 7 วัน เขาก็สามารถหาเงินมาปลดห นี้หลายสิบล้านได้

4 พระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต ซำปอกง วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธย า

พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนที่ทำการค้าขาย หากได้มาตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ านต่อหน้าองค์หลวงพ่อโต คุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า การค้าร่ำรวย ปลดห นี้ได้สบาย

5 หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าทันใจ หมายถึงพระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน 1 วัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำกันได้ง่าย ๆ พุทธศาสนิกชนจึงเชื่ อว่าท่านมีพระพุทธ านุภาพ ที่จะสามารถบั น ด าลให้เกิดโชคลาภ และความสมปรารถนาได้ทัน Oกทันใจเมื่ออ ธิ ษ ฐ านขอพร

affaliate-2

affaliate-2