หลวงตาให้พร 3 ข้อ ใครได้ฟังแล้วก็เกิดความสงสัยทุกคน?

หลวงตาให้พร 3 ข้อ ใครได้ฟังแล้วก็เกิดความสงสัยทุกคน?

หลวงตาประสงค์ ปริปุณฺโณ ได้ให้พร 3 ประการ ดังนี้

1. ขอให้ไม่มีอนาคต

2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว

3. ขอให้อย่าได้ผุดได้เกิด

บางคนเมื่อได้ฟังเผินๆแล้วคิดไปตามความเคยชินว่าเป็นคำแช่งด่า แต่ถ้าลองพิจารณาความหมายให้ดีแล้วจะพบว่าเป็นคำอวยพรที่สุดแสนจะประเสริฐ ความหมายของพรแต่ละข้อมีดังนี้

affaliate-2

1. ขอให้ไม่มีอนาคต คือ ให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ไปวุ่นวายกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และ อดีตที่ผ่านไปแล้ว การมีสติยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงธรรมอีกด้วย

(หมายเหตุ: การปล่อยวางเป็นเรื่องภายในใจ ส่วนเรื่องภายนอกอันได้แก่หน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบ ไม่ว่างานที่ยังคั่งค้างจากอดีต หรือการวางแผนงานในอนาคต ต้องลงมือทำให้ดีที่สุดด้วยใจที่จดจ่อกับงานตรงหน้าในปัจจุบัน เมื่อมีปัญหาเข้ามาก็ต้องแก้ไขหรือหาทางป้องกันอย่างเต็มความสามารถ แต่จะสำเร็จหรือไม่ ใจก็ต้องปล่อยวางให้ได้อย่างเต็มที่เช่นกัน)

2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว คือสามารถละความยึดมั่นใน ความเป็นตัวกูของกู หรือความยึดติดในขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย

affaliate-2

1.รูป ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือ สสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ

2.เวทนา ได้แก่ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ

3.สัญญา ได้แก่ความจำได้หมายรู้

4.สังขาร ได้แก่องค์ประกอบต่างๆ ของจิตอันมีเจตนาเป็นตัวนำเช่น การคิดนึกปรุงแต่ง

affaliate-2

5.วิญญาณ ความรับรู้ที่มากระทบทาง ดา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ

คนทั่วไปหลงยึด ขันธ์ 5 เหล่านี้ว่าเป็นตัวกูของกู การเจริญสติเพื่อเห็นตามความเป็นจริง จนสามารถละความเห็นผิดในขันธ์ทั้ง 5 จะนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันได้

3. ขอให้อย่าได้ผุดได้เกิด คือ ขอให้ถึงพระนิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ภาวะของแห่งนิพพานเมื่อยังมีชีวิต คือการรับรู้สิ่งต่างๆทั้งโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของมัน เป็นไปด้วยจิตใจที่เป็นอิสระจากความผลักดันบีบคั้นของความโลภ โกรธ หลง หลง คือ ความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น

จึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภะ เมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวางและไม่มีปัญญารู้เท่าทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทำลาย ภาวะของแห่งนิพพานเมื่อสิ้นชีวิต คือการที่ไม่อาจก่อชาติก่อภพขึ้นได้อีก ไม่ว่าใครจะเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นความจริงก็ดำเนินไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันโดยไม่ขึ้นกับความเชื่อของใคร ข้อปฎิบัติไปสู่ความดับทุกข์ คือ มรรคมีองค์ 8 (ทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง) ซึ่งว่าโดยย่อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ขอบพระคุณผู้เขียน คุณนาคินทร์ พ.ภักดี

affaliate-2