ห นี้ สินล้นพ้นตัว มีเงินมากแต่ไม่พอใช้สักที แม่ชี แ น ะให้ทำแ บ บ นี้ หมด ห นี้ หมดสินในเร็ววัน เห็น ผ ล ทันต า

ห นี้ สินล้นพ้นตัว มีเงินมากแต่ไม่พอใช้สักที แม่ชี แ น ะให้ทำแ บ บ นี้ หมด ห นี้ หมดสินในเร็ววัน เห็น ผ ล ทันต า

ห นี้ สินล้นพ้นตัว มีเงินมากแต่ไม่พอใช้สักที แม่ชี แ น ะให้ทำแ บ บ นี้ หมด ห นี้ หมดสินในเร็ววัน เห็น ผ ล ทันต า

เชื่ อว่าหลายคนกำลังมองหาวิ ธี การแ ก้ไขปัญห าห นี้สินเบื้องต้นนั้นใน ส่วนนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่ตกทุ กข์ได้ย าก การเงินย่ำ เ เ ย่ในช่วงนี้ ค รูบ าอ าจ ารย์และแม่ชีได้ส อ น มาค่ะ ขออนุโมทนาบุญก่อน ในการทำบุญนั้นให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราจะเพียรทำความดีละเว้นความชั่ ว จะไม่กลับไปทำสิ่งที่ผิ ดพ ล าดอีกแล้ว

ทั้งนี้แม่ชีได้บ อ กมาว่าหาใครที่เป็นห นี้มากๆหลักแสนหลักล้านให้แลกเหรียญ 1 บาท 5 บาท 10 บาท แล้วมาตั้งจิ ตอธิ ษ ฐ านที่หน้ าโบสถ์ย้ำว่าให้ทำบ่ อ ยๆแล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้น

ให้ทุกท่านอ ธิ ษ ฐ านว่า

affaliate-2

หากลูกมีก รรมเคยโ ก งและยั กย อ ก ทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพ อาชีพอะไรก็ว่าไป จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ ชื่อพระประธาน ขอให้ หลวงพ่อในวัด และพ ร ะแม่ธรณีจงมาเป็นทิพ พ ย านว่าลูกมาขออโ ห สิ ก รรม

จากนั้นนำเหรียญนั้น หรือปัจจัย ใส่ตู้หรือบาตรพระจนหมด เหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโห สิ ก รรม อธิ ษฐ านเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิ ษฐ านจิ ตในโบสถ์

ขออานิสงค์การทำบุญในครั้งนี้ จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้ อกูลช่ว ยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน สาธุ

affaliate-2

affaliate-2