อานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของ “การทำบุญด้วยน้ำ” ที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อน

อานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของ “การทำบุญด้วยน้ำ” ที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อน

การถวายน้ำ ถือเป็นบุญ ที่มีอานิสงส์มาก ถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง แนะนำให้ทำดั่งคำที่ว่านี้

“ขาดอาหาร 7 วันตา ย แต่ถ้าเราขาดน้ำเพียง 3 วัน เราก็ตา ยแล้ว”

ดังนั้น น้ำจึงเป็น สิ่งสำคัญมาก ต่ออัตภาพ ความเป็นมนุษย์เลยค่ะ

ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงให้ความสำคัญ กับการทำบุญถวายน้ำ แด่พระภิกษุสงฆ์มาก และ หากเราศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ จูฬวรรคที่ 3 สานุวาสี เถรเปตวัตถุ เราจะพบว่า

พระพุทธเจ้ า ถึงกับให้พระอานนท์ ไปบอกกับ สามเณรรูปหนึ่งว่า ให้ไปทำบุญ ตักน้ำดื่ม ใส่หม้อไว้ ให้เต็ม เพื่อให้พระภิกษุได้ฉัน เป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่า สามเณรรูปนี้ เป็นผู้มีบุญ น้อยมาก ทำให้กลายเป็นเด็ กเร่ร่อ น อดอยาก ไม่มีจะกิน เนื่องจากไม่เคย ทำบุญกุศลไว้เลย หนำซ้ำในอดีตชาติ ยังทำกรรมหนักไว้ กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนตต์ จนตกนร กหมกไหม้ ยาวนานถึง 84,000 ปี และ ไปเกิดเป็นเปร ตผู้หิวโหย ทนทุกข์ ทรมาน มาหลายชาติ แต่พอสามเณ ร ได้เติมบุญ ให้ตัวเองตามที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้ เลยส่งผลให้ มีคนยอมมาถวาย เครื่องบริโภค จนทำให้สามเณ ร มีความสะดวกใน การประพฤติปฏิบัติธรรม มากขึ้นแล้วสามารถบวชพ ระบรรลุอรหันต์ ได้ในที่สุด

เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ญาติทั้ง 500 ของ ท่านที่ไปเกิดเป็นเปร ตอดๆ อยากๆ ก็มาขอส่วนบุญ ซึ่งท่านก็ทำบุญ ทุกบุญอุทิศ ไปให้ จนเปร ตมีสภาพความเป็น อยู่ดีขึ้น มีบ้านมีเรือน อยู่แต่ยังขาดน้ำดื่ม ด้วยเหตุนี้พวกเปร ตญาติ จึงมาบอกให้ท่าน ช่วยอีก ท่านจึงทำบุญ โดยการตักน้ำไว้ ให้เต็มธรรมกรก เพื่อถวายสงฆ์ ที่มาจากสี่ทิศ แล้วอุทิศส่วนกุศลไป ให้พวกเปร ตญาติอีก เลยทำให้เปร ต มีน้ำดื่มน้ำใช้ ขึ้นมาทันที

affaliate-2

การถวายน้ำดื่มน้ำ ใช้ไว้ในพระพุทธศาสน า ถือเป็นบุญ ที่มีอานิสงส์มาก เพราะถ้าไม่ใช่ บุญใหญ่ หรือเป็นบุญ ที่มีความสำคัญแล้ว ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงทรงแนะนำให้ทำ อีกทั้งบุญ จากการถวายน้ำ แด่พระภิกษุนี้ ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ไปเกิดเป็นเปร ตให้พ้นทุกข์อีกด้วย

ดังนั้น ให้เราปลื้มปีติ ด้วยเถิด ที่จะได้ทำบุญ ค่าน้ำ ถวายน้ำฉัน น้ำใช้ให้ กับวัด เพราะการถวายน้ำ เท่ากับ เราต่อชีวิตให้พ ระ ต่อชีวิตให้สามเณ ร ซึ่ง เท่ากับ ต่อชีวิตให้พ ระพุทธศาสน าเจริญรุ่งเรือง สืบไป สาธุ หากเนื้อหาสาระดี อย่าลืมแชร์เก็บไว้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นด้วยค่ะ

affaliate-2

affaliate-2