เปิดขั้นตอนขอรับเงิน ประกันสังคม ชดเชยว่างงาน 7,500 บาท/เดือน

เปิดขั้นตอนขอรับเงิน ประกันสังคม ชดเชยว่างงาน 7,500 บาท/เดือน

จากมาตรการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากโควิด-19 ตามรายละเอียดที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 โดยผู้ประกันตน 2 ประเภทต่อไปนี้ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

เปิดขั้นตอนขอรับเงิน ประกันสังคม ชดเชยว่างงาน 7,500 บาท/เดือน

1.กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 7,500 บาทอันเป็นผลมาจากรัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์อื่น ๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน), นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว, นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง และวันที่ลูกจ้างไม่สามารถ ไปทำงานได้ และช่องทางการยื่นคำขอ ผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

2.ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 7,500 บาท ดำเนินการดังนี้ ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทั้ง 2 กรณี สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ หรือ 2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 3.ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ 4.ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด หรือ 5.ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

affaliate-2

ขอบคุณที่มา: Khaosod.co.th

affaliate-2

affaliate-2