เ ผ ย 19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมาพร้อมบุญบารมี

จากอดีต ถึ ง ปัจจุบัน คนไทย มีความเ ชื่ อ

ที่ เ ล่ าขานบอกต่อกันมา อย่างหนึ่งที่ได้ยิน เป็นประจำ

คือผู้ที่ร่ำรวย มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะดี ในชาตินี้

คือผู้ที่ทำบุญ ไว้มาก ในอดีตชาติ

แ ล ะ อีกนัยหนึ่งคือ เป็นเทวดากลับชาติ มาเกิด

ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับ ลักษณะนิสัยที่ดี

ของผู้ มีศีล มีธรรม วันนี้เรา ได้นำความเชื่อ

affaliate-2

ที่ว่านี้มาเปิดเ ผ ยให้ได้ทราบกัน

คือหากผู้ใดมีลักษณะตามนี้

คนผู้นั้น อาจเป็นเทวดากลับชาติ มาเกิด ก็เป็นได้

ซึ่งชาย หรือหญิงผู้นั้น

affaliate-2

ต้ อ ง มีความสงบทั้งทางจิตใจ และ การแสดงออก

เปรียบดั่งผู้ที่ เจริญด้วย สติปัญญา ทั้งหลาย

1 เป็นผู้มี ความอดทน

นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

affaliate-2

2 เป็นผู้พูดด้วย ปัญญา

มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ า ยผู้อื่น

3 เป็นผู้ไม่คิด ฟุ้ ง ซ่ า น

มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

4 เป็นผู้มี วาจาสำรวม อ่อนน้อม

ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อย หรือใหญ่กว่าตน

5 เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ถึงผลที่จะตามมา

6 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร

7 เป็นผู้ไม่โอ้อ ว ด

ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

8 เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

ให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้

ผู้อื่นเดือดร้ อ นทั้ง ทางใจและกาย

9 เป็นผู้ ไ ม่ บ่ น

เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไ ร

10 เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใ ด

11 เป็นผู้ที่ เกรงก ลั วต่อบ า ป

ต่อการกระทำอันเป็นร้ า ย ความชั่ ว

สิ่งที่เ บี ยดเบียนต่อผู้อื่น

12 เป็นผู้ที่ หมั่นศึกษาธรรม

เลื่อมใสในคำสอน และพระพุทธศ า ส น า

13 เป็นผู้ที่ไม่ อ ว ดอ้างตน

หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่น เชื่อถือ

14 เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี

15 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิต ด้วยสติ

และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

16 เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่า วิเศษกว่าผู้อื่น

17 เป็นผู้ที่ไม่ยึดติด กับกิเลส

อบายมุข และสิ่งงมงาย

18 เป็นผู้ที่ไม่ เ ศ ร้ าโ ศ ก

เพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่ เ สื่ อ มไปแล้ว

19 เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรม ทั้งหลายทั้งปวง

*ค ว า ม เ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่า น*