เ ล ข สองตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ บ อ ก ช ะ ต า ชีวิต การงาน การเงิน ท รั พ ย์ สิน โช ค ล า ภของคุณ

เ ล ข สองตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ บ อ ก ช ะ ต า ชีวิต การงาน การเงิน ท รั พ ย์ สิน โช ค ล า ภของคุณ

ในเรื่องของความเ ชื่ อ ในเรื่องของตัวเลข ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเลขเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรของคุณ บ อ กชะต ๅของคุณได้นะ

บางคนชีวิตไม่ค่อยจะดี พอลองเปลี่ยนเบอร์ ก็กลับมารุ่งเรืองอย่างบ อ пไม่ถูกเลย แต่กับบางคนก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ เพราะใช้เบอร์ที่เกื้อหนุน ด ว ง ช ะต ๅของตนเอง

ซึ่งวันนี้เราก็มีการแปลความหมายของเลขลงท้าย 2 ตัวหลังเบอร์โทรศัพท์มา บ อ ก กัน ว่าเลขเหล่านั้นมัน แ ฝ ง ไปด้วยความหมายด้านอะไรบ้าง

วิ ธี การดูคือ เช่น เบอร์โทรศัพท์คือ 0822445645 ท้าย 45 คือคู่ดาวแห่งโ ช ค ล าภ หากใคร อ ย า ก รู้แล้ว มาดูกันได้เลย

00 คือความทะเยอะทะย าน

01 คือดาวแห่งการ ต่ อ สู้

affaliate-2

02 คือคู่ดาวแห่งนักพูด

03 คือคู่ดาวแห่งสิ่งศั ก ดิ์สิ ทธิ์

04 คือคู่ดาวแห่งความรัก

05 คือคู่ด าวแห่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

affaliate-2

06 คือคู่ด าวแห่งสายน้ำ

07 คือ คู่ดาวแห่งบ าป

08 คือคู่ดาวแห่งความ ห ลุ่ ม หลง

09 คือความแห่ง พ ร ะ คุ้มครอง

10 คือคู่ดาวแห่ง ม ร สุ ม ฉั บ พ ลั น

affaliate-2

11 คือคู่ดาวแห่งต้นดีปลาย ร้ า ย

12 เป็นคู่ดาวแห่ง ม ร สุ ม ชีวิต

13 เป็นคู่ดาวแห่งรัก ส า ม เ ศ ร้ า

14 คือคู่ดาวแห่งความมันคง

15 คือคู่ดาวแห่งความสำเร็ຈ

16 คือคู่ดาวแห่งความพ่ ายแ พ้

17 เป็นคู่ดาวแห่ง โ ค่ น อำ น า จ

18 คือคู่ดาวแห่งดาวผันแปร

19 เป็นคู่ดาวอุปถัมภ์

20 คือดาวแห่งความทะเยอะทะย านที่เกินตัว

21 เป็นคู่ดาวแห่งความ แ ป ร ป ร ว น

22 คือคู่ดาวใจอ่อน

23 คือคู่ดาวมหา เ ส น่ ห์

24 เป็นคู่ดาวมิตรไมตรี

25 คือคู่ดาวแห่งดีและ ร้ า ย

26 คือคู่ดาวแห่งความ ลุ่ ม หลง

27 คือคู่ดาวแห่งการ พ ลั ด พ ร า ก

28 คือคู่ดาวแห่งการต่อ สู้

29 เป็นคู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

30 เป็นคู่ดาวแห่งความ ผั น ผ ว น

31 คือคู่ดาวแห่ง เ ว ร ก ร ร ม

32 ด ว ง ดีมีงานมากมาย

33 คู่ดาวแห่งเจ้า โ ม ส ะ

34 คู่ดาวแห่งความ ล้ ม เ ห ล ว

35 คือคู่ดาวแห่งความ อ ด ท น

36 คือคู่ดาวแห่งความรัก

37 เป็นคู่ดาวแห่งการ สู ญ เ สี ย

38 เหนื่ อ ยหน่อยแต่ ร ว ยแน่

39 เป็นคู่ดาวแห่งความ ก ด ดั น

40 คู่ดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง

41 คู่ดาวแห่งความมั่นคง

42 คู่ดาวแห่งความมิตรไมตรี

43 เป็นคู่ดาวแห่งความ ล้ ม เ ห ล ว

44 คือคู่ดาวแห่งนัก ฑู ต

45 เป็นคู่ดาวแห่งโช ค ล ๅภ

46 คือคู่ดาวแห่งการสร้างท รั wย์

47 เป็นคู่ดาวแห่งการว่างเปล่า

48 คู่ดาวอูปถัมถ์

49 เป็นคู่ดาวแห่งบ า ป เ ค ร า ะ ห์

50 เป็น คู่ดาวแห่งการขยันหมั่นเพียร

51 คู่ดาวแห่งความสำเร็ຈ

52 คู่ดาวแห่งเจ้า ทิ ฐิ

53 แห่งการเห็น ก ง จั ก ร เป็น ด อ ก บัว

54 เป็นคู่ดาวแห่งดีและ ร้ า ຍ

55 คู่ดาวแห่ง การ อ ด ท น

56 คู่ดาวแห่ง โช ค ล ๅภ

57 เป็นคู่ดาวแห่งความรุ่งโรจน์

58 คือคู่ดาวแห่งความสมหวัง

59 คือคู่ดาวแห่ง เ ศ ร ษ ฐี

60 เป็นคู่ดาวแห่ง ศุ ภ โ ช ค

61 คู่ดาวแห่งการ พ่ า ย แ พ้

62 เป็นคู่ดาวแห่งความ ห ลุ่ ม หลง

63 เป็นคู่ดาวแห่งความรัก

64 คู่ดาวแห่งการสร้างทรัwย์ สิน

65 เป็นคู่ดาวแห่งการสมหวัง

66 คู่ดาวแห่ง กิ เ ล ส ตั ณ ห ๅ

67 เป็นคู้ดาวแห่งความ ต ก ต่ำ

68 คือคู่ดาวแห่ง โ ล กี ย์

69 เป็นคู่ดาวแห่งการไม่แน่นอน

70 คือคู่ดาวแห่งความ เ ก็ บ ก ด

71 คู้ดาวแห่ง โ ค่ น อำ อ า จ

72 คู่ดาวแห่งการ พ ลั ด พ ร าก

73 คู่ดาวแห่งความ สู ญ เ สี ย

74 คู่ดาวแห่งการว่างเปล่า

75 คู่ดาวแห่งการเจ้า ทิ ฐิ

76 คือคู่ดาวแห่งการ ต ก ต่ำ

77 เป็นคู่ดาวแหงความ ก ด ดั น

78 คือคู่ดาวแห่งความ ห ล ง ผิ ด

79 เป็นคู่ดาวแห่งความโ ช ติ ช่วง

80 คือคู่ดาวแห่งโชค ร้ า ย

81 คู่ดาวแห่งการ มั ว เ  ม า

82 ดาวเห็น ก ง จั ก ร เป็น ด อ กบัว

83 เป็นคู่ดาวแห่ง โ ล กี ย์

84 คือคู่ดาวการ ห ล ง ผิ ด

85 เป็นดาวแห่งความ ร ะ ท ม ข ม ขื่ น

86 เป็นคู่ดาวแห่งการผันแปร

87 คือคู่ดาวแห่งการต่อ สู้ เอาชนะ

88 คู่ดาวแห่งความ นั ก เ ล ง

89 คู่ดาวแห่งการมุ่งมั่น มานะ

90 คือคู่ดาวปฎิบัติธรรม

91 มีบ้าน มีรถ ในไม่ช้า

92 คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

93 คู่ดาวแห่งความ ก ดดั น

94 คู่ดาวแห่งบ ๅปเค ร ๅะห์

95 คู่ดาวแห่ง เ ศ ร ษ ฐี

96 คู่ดาวแห่งความที่ไม่แน่นอน

97 คู่ดาวแห่งความโ ช ติ ช่วง

98 คู่ดาวความมุ่งมั่น อ ด ท น

99 เป็นคู่ดาวผู้มี ญ ๅณ

เป็นเพียงแนวทาง คนเราบุญบ า รมีทำมาไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้โ ช คดีเหมือนกันหมดทุกคน ดังนั้น หมั่นทำบุญและทำความดี จะช่ว ยเพิ่มบุญบารมีท่านให้สูงยิ่งๆขึ้นไป

affaliate-2