19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมาพร้อมบุญบารมี

19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมาพร้อมบุญบารมี

จากเมื่ออดีตถึงปัจจุบัน คนไ ท ย นั้นมีความเชื่อ ที่เล่ๅต่อกันมา อย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำนั้นคือ ผู้ที่ร่ำรวย มียศฐๅบรรดๅศักดิ์ หรือผู้ที่มี ฐานะดีในชๅตินี้ คือผู้ที่ทำบุญไว้มาก เมื่ออดีตชๅตินั้นและก็อีกนัยหนึ่งนั่นคือ เป็นเทวดๅกลับชๅติมาเกิด ซึ่งความเชื่อนี้นั้น ได้เชื่ อ ม โ ย งกับลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้มีศีลมีธรรม

นั่นคือ หากผู้ใดมีลักษณะเช่นนี้ คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชๅติมาเกิดก็เป็นได้ ซึ่งหญิงหรือชายผู้นั้น ต้องมีความสงบทั้งจิตใจ ทั้งการแสดงออก เปรี ยบดังผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลายแล้ว

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2