อย. โพตส์ เตือ นผักที่ผู้ป่ ว ย 4 โ ร คนี้ควรเลี่ยง โดยเด็ดข า ด อาจเป็นโทษมากกว่าประโยชน์

อย. โพตส์ เตือ นผักที่ผู้ป่ ว ย 4 โ ร คนี้ควรเลี่ยง โดยเด็ดข า ด อาจเป็นโทษมากกว่าประโยชน์

โดยทั่วไปแล้วเรามักได้ยินว่า กินผักผลไม้สิดี จะได้แข็งแรงหรือดีต่อร่ า งกาย แต่สำหรับบางคนแล้วผักผลไม้ที่รับประทานเข้าไปก็อาจก่อให้เกิດผลเสียได้เหมือนกัน โดยเฉพาะในผู้มีโ ร คประจำตัว งงล่ะสิ กินผักผลไม้ยังมีโทษด้วยหรอ

เพราะบางครั้งเมื่อเราเจ็ບป่ ว ยด้วยโ ร คใดโ ร คหนึ่ง สารอาหารบางประเภทอาจจะส่งผลกระทบกับโ ร คที่เป็นอยู่ หากไม่รู้และกินไป อาจส่งผลเสียกับชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้มีโ ร คประจำตัว และแน่นอนที่สุดเพราะหากรับประทานหรือปรุงอาหารไม่ถูกหลักอนามัยก็ เ สี่ ย ง อันตรายเช่นกัน

ผู้ป่ ว ยโ ร คไต

ผู้ป่ ว ยโ ร คไต ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้ที่มีสารของกรดออกซาลิกปริมาณสูง อาทิเช่น มันสำปะหลัง ดอกกะหล่ำ ผักโขม ปวยเล้ง เป็นต้น เนื่องจากกรดออกซาลิกสามารถจับกับแคลเซียมตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วที่ไต นอกจากนี้ผู้ป่ ว ยไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น หน่อไม้ ใบขี้เหล็ก ทุเรียน มะละกอ เป็นต้น

ผู้ป่ ว ยโ ร คธาลัสซีเมีย

ผู้ป่ ว ยโ ร คธาลัสซีเมีย เป็นโ ร คเ ลื อ ดจางที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกssม มีปริมาณธาตุเหล็กสูง แต่ไม่สามารถนำมาสร้างเม็ดเ ลื อ ดแดงเองได้ ทำให้เกิດภาวะธาตุเหล็กสูงในเ ลื อ ดซึ่งเป็นอันตราย ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เครื่องในสัตว์ รวมไปถึงผักผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักกูด ถั่วฝักย าว ผักแว่น เห็ดฟาง ใบตำลึง ใบแมงลัก ส้ม เป็นต้น

ผู้ป่ ว ยโ ร คไทรอยด์

ผู้ป่ ว ยโ ร คไทรอยด์ สิ่งที่ผู้ป่ ว ยกลุ่มนี้พึงs ะวั งคือ พืชวงศ์ Cruciferae ได้แก่ กะหล่ำปลี ทูนิป horseradish และเมล็ดพรรณผักกาดชนิดต่าง ซึ่งผลที่เกิດขึ้นคือ จะทำให้เกิດเป็นโ ร คคอหอยพอก แต่สารพิ ษเหล่านี้จะถูกทำลายโดยการต้ม จึงควรรับประทานกะหล่ำปลีสุกดีกว่ากะหล่ำปลีดิบ

ผู้ป่ ว ยโ ร คกระเพาะและลำไส้

ผู้ป่ ว ยโ ร คกระเพาะและลำไส้ ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคพริก เพราะจะทำให้กระเพาะอักเสบได้ และยิ่งผู้ป่ ว ยที่เป็นม ะ เ ร็ งกระเพาะ หากกินพริกในปริมาณมากจะทำให้อาการของโ ร คม ะ เ ร็ งกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้น เนื่องจากพริกมีสารที่เรียกว่า แคปไซซิน ซึ่งทำให้เกิດความเผ็ดร้อน พบมากในส่วนของรกพริก(ใส้แกนกลาง)และเมล็ดพริก ดังนั้นความเผ็ดของพริกจึงทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและทำให้อาการของโ ร ครุ นแร งขึ้นได้

กินไม่s ะวั งอันตรายกว่าที่คุณคิด ทั้งนี้ก็อย า กให้ทุกคน ตรวจเช็กดูให้ดีก่อนว่าอาหารผักผลไม้แต่ละชนิดเหมาะกับเราไหม เพื่อความปลอดภัยของชีวิต